Steering Committee

Steering Committee
Ananthasuresh, G. K. (IN) Haliyo, Sinan (FR) Régnier, Stéphane (FR)
Andreff, Nicolas (FR)Huang, Han (AU)Schmidt, Oliver (DE)
Arai, Fumihito (JP) Iwata, Futoshi (JP) Shirinzadeh, Bijan (AU)
Behkam, Bahareh (US)Kallio, Pasi (FI)Sitti, Metin (DE)
Boudaoud, Mokrane (FR)Lambert, Pierre (BE)Sun, Dong (HK)
Cappelleri, David (US)Li, Tie (CN)Sun, Yu (CA)
Choi, Hongsoo (KR) Liu, Lianqing (CN)Susi, Toma (AT)
Clévy, Cédric (FR)Liu, Xinyu (CA)Wang, Huiquan (CN)
Desai, Jaydev (US)Martel, Sylvain (CA) Wang, Wenhui (CN)
Diller, Eric (CA) Mastrangeli, Max (NL)Xie, Hui (CN)
Dong, Lixin (HK) Menciassi, Arianna (IT)Yong, Yuen Kuan (AU)
Ferreira, Antoine (FR)Nomura, Shin-ichiro (JP)Zhang, Li (HK)
Firebaugh, Samara (US)Paprotny, Igor (US) Zhang, Xianmin (CN)
Fischer, Peer (DE) Pelrine, Ronald (US) Zhou, Quan (FI)
Gauthier, Michaël (FR)Popa, Dan (US)