Academic Advisory Board

Academic Advisory Board
Böhringer, Karl (US) Ehmann, Kornel (US) Wang, Yuelin (CN)
Buchaillot, Lionel (FR) Fukuda, Toshio (JP) Wang, Zhong Lin (US)
Chaillet, Nicolas (FR) Li, Wen-Jung (HK) Xi, Ning (HK)
Cho, Hyungsuck (KR) Moheimani, Reza (US) Yang, Dong-Yol (KR)
Ding, Han (CN) Requicha, Aristides (US) Yang, Guang-Zhong (UK)
Du, Ruxu (HK) Sun, Lining (CN)