MARSS2016-Paris-Steering Committee

Steering Committee
Andreff, Nicolas (FR) Huang, Han (AU) Shirinzadeh, Bijan (AU)
Arai, Fumihito (JP) Ikuta, Koji (JP) Sitti, Metin (DE)
Bergbreiter, Sarah (US) Iwata, Futoshi (JP) Sun, Dong (HK)
Cappelleri, David (US) Kallio, Pasi (FI) Sun, Yu (CA)
Choi, Hongsoo (KR) Liu, Lianqing (CN) Xi, Ning (US)
Desai, Jaydev (US) Liu, Xinyu (CA) Xie, Hui (CN)
Diller, Eric (CA) Martel, Sylvain (CA) Yong, Yuen Kuan (AU)
Dong, Lixin (US) Menciassi, Arianna (IT) Zhang, Li (HK)
Ferreira, Antoine (FR) Nelson, Bradley (CH) Zhang, Xianmin (CN)
Fischer, Peer (DE) Paprotny, Igor (US) Zhou, Quan (FI)
Gauthier, Michaël (FR) Régnier, Stéphane (FR)
Gracias, David (US) Schmidt, Oliver (DE)